GS1 - pasaulinė verslo kalba
EN

Asmens duomenų apsaugos politika

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip Asociacija „GS1 Lithuania“ kliento, asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite informacijos kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Asociacija „GS1 Lithuania“ (toliau – Asociacija), asociacijos kodas: 302642800, registruotas buveinės adresas: Vašingtono a. 1, 01108 Vilnius, tel. Nr. +370 526 14532, elektroninio pašto adresas: gs1@gs1lt.org.

Informuojame, kad Asociacija gali pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu.

Kokius duomenis tvarkome?

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi teikiant Jums Asociacijos paslaugas (GS1 sistemos, konsultavimo, brūkšninių kodų registravimo ir kokybės vertinimo, mokymo paslaugas), taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi kitais tikslais, nurodytais žemiau. Tvarkymo pagrindai yra: duomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su duomenų subjektu vykdymas, kai tam tikrus asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai ir kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a), b), c) ir f) punktai).

Atsižvelgiant į tai, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Asociacijos paslaugų teikimo tikslais tvarkomi asmens duomenys –

Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, darbovietė ir pareigos, įgaliojimo duomenys, parašas, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos duomenys, bankas, interneto svetainės/el. parduotuvės adresas, veiklos vykdymo adresas, asmens nuotrauka (asmeniui sutikus), veiklos vykdymą patvirtinančio dokumento duomenys, duomenys apie neįgalumą, pensinį amžių, piniginės operacijos atlikimo data, suma, valiuta, kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, ir kurie reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui, kiti su paslaugų teikimu susiję duomenys.

Asociacijos skolininkų administravimo tikslu tvarkomi asmens duomenys –

Vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsiskolinimo suma, piniginės operacijos atlikimo data, suma, valiuta; darbovietė ir pareigos, įgaliojimo duomenys, parašas, banko sąskaitos duomenys, bankas, kuriame ši sąskaita yra, interneto svetainės/el. parduotuvės adresas, veiklos vykdymo adresas, informacija apie suteiktas prekes ir/ar paslaugas, kiti duomenys, kuriuos pateikė pats asmuo, ir kurie reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui, kiti su paslaugų teikimu, įsiskolinimu susiję duomenys.

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimo tikslu tvarkomi asmens duomenys –

Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas, parašas, atvaizdas (jei pateikė).

Telefoninių pokalbių įrašymo tikslu tvarkomi asmens duomenys –

Telefoninio pokalbio įrašas, telefono numeris iš kurio ir į kurį skambina, telefoninio pokalbio data, telefoninio pokalbio trukmė.

Žaidimų, konkursų vykdymo tikslu tvarkomi asmens duomenys –

Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, veiklos vykdymo adresas, interneto svetainės/el. parduotuvės adresas, parašas.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų duomenys gaunami iš Jūsų paties, kaip duomenų subjekto.
Kas gali peržiūrėti Jūsų asmens duomenis?
Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų konfidencialumą.
Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Asociacijos darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbo funkcijoms vykdyti.
Kas gali gauti Jūsų asmens duomenis?
Asociacija įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
Asociacija taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
Jūsų duomenys gali būti perduodami trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, kai:
a) duomenų perdavimas yra būtinas duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi duomenų subjekto prašymu, įgyvendinti;
b) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta duomenų subjekto interesais sudaroma duomenų valdytojo ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis.
Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
Paslaugų teikimo ir apmokėjimo, sutarties vykdymo ir teisinių prievolių tikslais asmens duomenys saugomi visą paslaugų sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo momento.
Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose. Šie terminai gali būti pratęsti tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.
Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo nebereikalingus duomenis, sukauptus neautomatiniu būdu, naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.
Jūsų teisės:
• gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
• susipažinti su savo duomenimis;
• reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
• tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
• tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
• į duomenų perkeliamumą.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR nustatytais pagrindais.
Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Atvykę į Vašingtono a. 1, Vilnius ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: gs1@gs1lt.org.
Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.